Warsztaty dla mieszkańców i NGO

W ramach działania przeprowadzonych zostanie łącznie 12 warsztatów opartych o tematykę SV dla 120 mieszkańców gminy oraz 2 warsztaty dla przedstawicieli NGOs z terenu gminy, w których łączna liczba reprezentowanych NGOs wyniesie 10. Tematyka spotkań dedykowanych mieszkańcom będzie oparta o zagadnienia związane ze SV. naczelnym celem działań warsztatowych jest integracja i aktywizacja mieszkańców, stąd tematyka i narzędzia prowadzenia warsztatów z założenia będą nastawione na współpracę, zdobywanie wiedzy w celu uświadomienia mieszkańców roli kapitału społecznego i współdziałania w podnoszeniu jakości życia całej wspólnoty.

Drugim ważnym celem jest również wzrost innowacyjności, dlatego zajęcia będą prowadzone w sposób wzbudzający potencjał kreatywny. Jednocześnie wszystkie warsztaty prowadzone będą przez ekspertów, którzy będą wspierać dobrą zabawę i integrację wkładem wiedzy, która będzie ważna na dalszych etapach realizacji projektu.

Osobną grupą odbiorców są NGOs. Warsztaty przede wszystkim skierowane są do przedstawicieli III sektora, jednak na spotkania zaproszeni zostaną również przedstawiciele JST, instytucji, które potencjalnie będą odgrywały ważną rolę w budowie koncepcji SV i działaniach wdrażających. Dlatego ważne jest, aby po pierwsze, reprezentanci tych instytucji mieli szansę na wspólne spotkania, zapoznanie się z tematem a także między sobą, być może wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za działania dotyczące SV.

Warsztaty będą nastawione na włączenie tych instytucji w działania na rzecz aktywizacji mieszkańców w oparciu o rozwój SV. Dlatego ważnymi elementami warsztatów będzie zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i podjęcie działań animacyjnych do współpracy tych sektorów.

Działania warsztatowe, mające na celu przekazanie wiedzy, aktywizację, integrację i wzbudzenie zainteresowania tematyką SV są ważne dla całości projektu i realizacji celów głównych. To na bazie zdobytej wiedzy, a także wspólnych doświadczeń wszystkich biorących udział w warsztatach osób możliwe będzie dalsze działanie projektowe, w części pisania strategii i wdrożeniowej.

Opracowanie elektronicznej wersji materiału promocyjno – informacyjnego z zakresu SV

Opracowanie elektronicznej wersji materiału promocyjnego z zakresu SV będzie w dużej mierze oparte o realizowane w ramach projektu warsztaty. W ramach warsztatów, eksperci przygotują zestawienia opisowe wypracowanych rezultatów wraz z opisem merytorycznym zagadnień poruszanych na zajęciach. Zebrane raporty wraz z dodatkowymi treściami przygotowanymi przez zespół projektowy i redaktora zostaną opracowane przez grafika i udostępnione na stronie projektu, kanale społecznościowym, a także poprzez zaprzyjaźnione instytucje z terenu gminy.

Zebranie opracowań podsumowujących w jeden dokument wraz z dodatkowymi treściami przygotowanymi przez redaktora i zespół projektowy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zarówno bieżących działań projektowych, jak i wykraczających poza okres realizacji projektu efektów jego oddziaływania na społeczność lokalną. Po pierwsze, będzie to materiał promocyjny, dzięki któremu wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z treściami poruszanymi w ramach projektu. oraz samym projektem, co może przełożyć się na chęć zaangażowania się w jego realizację. Po drugie, będzie to materiał informacyjny, dzięki któremu użytkownicy posiądą wiedzę ważną z punktu widzenia kolejnych przewidzianych w projekcie działań, ale także działań poza projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz SV. Po trzecie, będzie to ważny dokument z którego korzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy gminy, ale także wszyscy zainteresowani tematyką, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania społecznymi projektami na rzecz rozwoju lokalnego oraz zwiększeniem ich jakości.

Przeprowadzenie konkursu na wizję rozwoju lokalnego opartego o koncepcję SV – “Smart ViIlages dziś i jutro” wraz z publikacją nagrodzonych prac

Konkurs “Smart VIllages dziś i jutro” ma na celu zainteresowanie mieszkańców tematyką SV i rozwojem lokalnym, a tym samym przekonanie i utrwalenie świadomości o pozytywnych wymiarach włączenia się współdziałania na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie konkurs ma pobudzić kreatywność i “otworzyć umysły” mieszkańców na możliwości i wyzwania wynikające z rozwoju nowych technologii.

Konkurs “Smart Villages dziś i jutro” skierowany będzie do mieszkańców gminy ZIelonki, a przyznawane nagrody za zajęcia miejsc od 1 do 3 wręczane będą w trzech kategoriach: dzieci i młodzież (do 18 r.ż.,), dorośli (18 do 50 r.ż.) oraz seniorzy 50+.

Mieszkańcy w pierwszej kolejności będą proszeni o przesłanie zgłoszeń swoich tekstów, nagrań, prezentacji lub innych prac, których formy regulamin konkursu nie będzie ograniczał. Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą zostanie pod względem formalnym i merytorycznym oceniony przez jury, w którego skład będą wchodzić m.in. koordynatorzy, osoba reprezentująca Wnioskodawcę, a także osoby reprezentujące lokalne NGO i JST.

Nagrodzone prace zostaną następnie opublikowane na stronie Internetowej projektu w przystępnej formie graficznej i po redakcji. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy forma przesłanej pracy będzie utrudniała pełną digitalizację i wydanie w formie publikacji interaktywnej opracowania podsumowującego, zadaniem redaktora będzie przygotowanie opisu wraz z dokumentacją zdjęciową.