16 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Perła Pękowic w ramach realizacji zadania publicznego na podstawie programu NOWEFIO – konkurs NOWEFIO 2021 – Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uzyskało dofinansowanie w kwocie 221 940,00 zł na projekt pn. „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, który będzie realizowany na terenie całej gminy w latach 2021-2023.

W całej Polsce liczba dofinansowanych projektów w ramach tego priorytetu wyniosła 444, a łączna liczba złożonych w tym roku projektów wyniosła 2106. Otrzymanie finansowania w ramach tego konkursu to wielki sukces tym bardziej, że jest to już drugi z rzędu złożony przez Ekospołecznych projekt (poprzedni projekt o wartości blisko 160 tys. zł realizowany był w latach 2019-2020; szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej https://ekospoleczni.zielonki.pl.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców gminy Zielonki poprzez zaangażowanie mieszkańców i NGOs w działania na rzecz budowy inteligentnych rozwiązań w ramach zdobywania wiedzy, działań strategicznych i wdrażania 4 koncepcji rozwoju Smart Villages (SV) na terenie gminy w okresie realizacji projektu. Realizacja tak przedstawionego celu przyczyni się również do osiągnięcia dwóch celów szczegółowych. Rozwój oparty o podejście SV przyczyni się także do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy poprzez edukację, integrację i działania podjęte w ramach wdrażania SV skierowane na rozwój lokalny gminy Zielonki. Tym samym, na terenie gminy zwiększy się potencjał innowacyjny uczestników projektu, który po zakończeniu jego realizacji będzie oddziaływał na rozwój lokalny przez kolejne lata.

Poniżej przedstawiamy syntetyczny wykaz zaplanowanych działań na kolejne lata. Wśród nich znajdują się skierowane do konkretnych grup odbiorców – np. uczniów szkół z terenu gminy Zielonki, jak i takie, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców. Informacje na temat działań i możliwości udziału w nich będziemy przedstawiać w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/perlapekowic, stronie internetowej, a także w Wiadomościach Lokalnych.

Wśród działań informacyjno-edukacyjnych, których głównym celem jest przekazanie podstawowej, jak i praktycznej wiedzy z omawianego zakresu zaplanowano wymienione niżej działania. Dzięki ich realizacji wzbudzone zostanie zainteresowanie mieszkańców tym społecznie ważnym i niezwykle przyszłościowym tematem, wokół którego podjęte zostaną dalsze działania. W ten sposób rozbudzona zostanie potrzeba, którą najefektywniej będzie można zaspokajać w ramach współpracy.

Działania informacyjno-edukacyjne obejmują:

1. Przeprowadzenie 12 warsztatów opartych o tematykę SV skierowanych do mieszkańców gminy.

2. Przeprowadzenie 2 warsztatów dla przedstawicieli NGOs z terenu gminy.

3. Opracowanie elektronicznej wersji materiału promocyjno-informacyjnego z zakresu SV.

4. Przeprowadzenie konkursu na wizję rozwoju lokalnego opartego o koncepcję SV – “Smart ViIlages dziś i jutro”.

5. Opracowanie elektronicznej wersji wybranych prac konkursowych.

6. Stworzenie platformy internetowej.

Wśród działań wdrożeniowych, których głównym celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy, zaangażowanie mieszkańców i instytucji w rozwój lokalnej społeczności oraz integracja, w tym integracja międzypokoleniowa oraz pomiędzy autochtonami oraz napływowymi mieszkańcami gminy, wyróżnić należy działania opisane poniżej. Dzięki ich realizacji nie tylko zostaną spełnione cele ogólne i szczegółowe zapisane we wniosku projektowym, ale także wypracowane zostaną narzędzia i dokumenty, które będą mogły służyć przez kolejne lata mieszkańcom gminy i wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom spoza niej. Jednocześnie realizacja tych działań umożliwi dalsze działania i rozwój społeczności lokalnej dzięki przygotowaniu kompetencyjnemu oraz organizacyjnemu do włączenia się w realizację działań w perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Działania wdrożeniowe obejmują:

1. Przeprowadzenie 8 warsztatów konsultacyjno-diagnostycznych.

2. Przeprowadzenie badania ilościowego w zakresie diagnozy potrzeb mieszkańców 4 sołectw.

3. Opracowanie 4 strategii rozwoju sołectw z terenu gminy Zielonki.

4. Wdrożenie 4 rozwiązań wpisujących się w strategię SV rozwoju sołectwa.

Ważnym aspektem projektowania logiki interwencji projektu była chęć realizacji działań służących nie tylko do osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników i realizacji określonych celów, ale również do trwałego rozwoju społeczności, na rzecz której działania będą podejmowane i instytucji wdrażającej (Wnioskodawcy). W związku z tym, realizacja zaplanowanych działań przyniesie wiele produktów, które z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane przez Stowarzyszenie oraz inne podmioty z terenu objętego wsparciem. Wszystkie zgromadzone publikacje w ramach realizacji kolejnych zadań projektowych będą stanowiły bazę wiedzy i doświadczeń w zakresie budowania i wdrażania strategii SV.

Należy podkreślić, że tego typu doświadczenia i zaplanowane działania są unikalne w skali kraju, gdyż obecnie działania z zakresu SV nawet jeśli są wdrażane, to w oparciu o pojedyncze inicjatywy różnych podmiotów.