Podsumowanie

Podsumowanie

Dnia 2 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie „Perła Pękowic” rozpoczęło realizację projektu „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”. To inicjatywa, której korzenie tkwią w trosce o rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Zielonki. Ostatnie dwa i pół roku to intensywna praca nad edukacją i wdrażaniem innowacyjnych działań, które miały na celu polepszenie jakości życia lokalnej społeczności.

Przygotowanie wniosku nie było jedynie biurowym zadaniem. Stowarzyszenie postawiło na aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces decyzyjny, co zaowocowało wieloma korzyściami dla projektu. Wypracowane pomysły stały się fundamentem dla planowanych działań. Starannie dobierając grupy docelowe, skupiono się na mieszkańcach Gminy Zielonki oraz NGO’sach, działających na rzecz lokalnej społeczności. Z założeniem dotarcia do 310 mieszkańców i 10 lokalnych NGO, zrealizowano ten cel w pełni, angażując w proces różnorodne grupy wiekowe i społeczne.

W ramach realizacji projektu, Stowarzyszenie „Perła Pękowic” podjęło szeroki wachlarz działań informująco-edukacyjnych i wdrożeniowych. Celem tych działań było nie tylko przekazanie informacji, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców w cały proces realizacji projektu.  Zorganizowanych zostało 12 warsztatów tematycznych dla mieszkańców, w których uczestniczyło ponad 120 osób oraz 2 warsztaty dla NGO’sów. Opracowane zostały materiały promocyjno-informacyjne, pobrane ponad 400 razy, a także przeprowadzony został konkurs na wizję rozwoju lokalnego. Ostatnim promocyjnym działaniem było utworzenie platformy internetowej, którą odwiedziło ponad 10% mieszkańców Gminy.

Ponadto, zorganizowanych zostało 8 warsztatów konsultacyjno-diagnostycznych, w których wzięło udział ponad 80 osób. Przeprowadzono także badanie ilościowe dotyczące diagnozy potrzeb mieszkańców obejmujące ponad 400 respondentów. Następnie opracowano 4 koncepcje rozwoju sołectw oraz podjęto działania wdrożeniowe dla 4, wpisujących się w strategię Smart Villages na obszarze gminy, zadań.

Projekt przyniósł realne innowacje, podnosząc atrakcyjność regionu i inspirując inne podmioty do podejmowania innowacyjnych działań rozwojowych.

W ramach całościowego podejścia do koncepcji Smart Villages, nasze działania miały na celu nie tylko próbę edukacji mieszkańców i implementacji podejścia Smart Villages na obszarze gminy, ale również rozwinięcie potencjału społeczności lokalnej. Byliśmy świadkami wzrostu zaangażowania mieszkańców, którzy byliaktywnymi uczestnikami procesu zmiany, co zapowiada długotrwały i zrównoważony rozwój obszaru. Nasza praca to nie tylko projekt, to inwestycja w przyszłość Gminy Zielonki.