Przeprowadzenie 8 warsztatów konsultacyjno-diagnostycznych

Rozpoczęcie działań diagnostycznych zostało zaplanowane po udostępnieniu publikacji promocyjno-informacyjnej powstałej na podstawie przeprowadzonych wcześniej 12 warsztatów dla mieszkańców gminy. Publikacja będzie umożliwiała zaznajomienie się z tematyką projektu, koncepcją zaangażowania społecznego w rozwój SV na terenie gminy, a także pozwoli na merytoryczne przygotowanie się do warsztatów diagnostycznych. Na warsztaty zaproszeni będą wszyscy mieszkańcy gminy. Omawiane warsztaty, które w założeniu mają integrować i aktywizować mieszkańców wokół tematyki rozwoju SV skupione będą wokół przygotowywania dokumentu strategicznego. Mieszkańcy będą proszeni o udział w warsztatach diagnostycznych prowadzonych przez eksperta, na których m.in. zostanie przeprowadzona analiza SWOT dla każdego z reprezentowanych sołectw. Mieszkańcy będą mieli szansę na podzielenie się problemami i potrzebami, a także szansami i wyzwaniami jakie dostrzegają na poziomie najbliższej wspólnoty lokalnej. Jest to innowacyjne i niespotykane podejście w budowaniu dokumentów strategicznych, które w praktyce, jako najmniejszą jednostkę administracyjną traktują gminę, zespół gmin (LGD), dalej powiat, województwo, region etc.
Integracja i aktywizacja będzie miała tym silniejszy charakter, że to na podstawie zaangażowania mieszkańców poszczególnych sołectw zostaną wybrane cztery z nich, dla których docelowo strategia będzie opracowana, a w dalszej kolejności wdrożone zostanie wybrane działanie. Mieszkańcy będą tym samym ze sobą rywalizować między sołectwami o to, gdzie będą skupione dalsze działania projektowe, co pobudzi społeczności lokalne do włączenia się w prace warsztatowe i co przyczyni się do ich integracji, a tym samym stworzenia mocnych podstaw merytorycznych (diagnostycznych) do opracowywania strategii. Niezależnie od tego, że wybrane zostaną docelowo 4 sołectwa (wybór dokonany przez koordynatorów projektu oraz ekspertów prowadzących warsztaty na podstawie zaangażowania mieszkańców sołectw w prace warsztatowe i wypracowanych analiz SWOT dla poszczególnych sołectw), należy pamiętać, że u podstaw koncepcji SV leży założenie o budowaniu kapitał nie tylko wiążącego daną społeczność, ale również pomostowego, otwierającego społeczność na sąsiadujące wspólnoty. Zatem należy zauważyć, że niezależnie od wyboru czterech sołectw do opracowania strategii, pośrednio wszystkie sołectwa mają szansę być beneficjentami opracowanych dokumentów. Na tym etapie badań, mieszkańcy będą mogli zgłaszać również swoje innowacyjne pomysły do realizacji w ramach wdrażania strategii SV ich sołectwa.

Warsztaty zainicjują proces przygotowywania strategii rozwoju SV dla wybranych sołectw i będą prowadzone mi.in w oparciu o obowiązujące wytyczne MRiRW w zakresie opracowywania strategii SV, które będą dokumentem wymaganym w staraniach o pozyskiwanie środków finansowych na wdrażanie koncepcji SV. Jest to bez wątpienia duża zachęta do udziału w warsztatach i do opracowania strategii, która znacząco wpływa na oddziaływanie projektu również po jego zakończeniu. Plan Strategiczny WPR 2021-27 zakłada bowiem środki finansowe na tego typu działania wdrożeniowe oparte o strategie SV. Warsztaty są ważną i chętnie uczęszczaną okazją do integracji i aktywizacji, dlatego realizacja tego działania po pierwsze odpowiada na główne cele projektowe, a po drugie jest niezbędnym elementem w przyjętej logice interwencji całego projektu.

Przeprowadzenie badania ilościowego w zakresie diagnozy potrzeb mieszkańców 4 sołectw

Badanie ilościowe zostanie przeprowadzone w wybranych we wcześniejszym etapie realizacji projektu 4 sołectwach. Badania przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem dwóch technik badawczych, mianowicie:
1. ankiety online – linki do ankiety online zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz kanale społecznościowym wnioskodawcy, a także stronach instytucji z terenu sołectwa.
2. ankiety drukowanej – ankiety zostaną rozdane sołtysom, którzy w punktach, gdzie mieszkańcy uczęszczają (np. kościół, lokalny sklep, biblioteka) pozostawią egzemplarze ankiet oraz kartonowe pudełka, do których wypełnione na miejscu ankiety, mieszkańcy będą mogli wrzucić.
Badanie ilościowe przeprowadzone zostanie na próbie minimum 100 osób w każdym sołectwie. Zebrane w ten sposób dane zostaną przeanalizowane statystycznie (wcześniej utworzona zostanie baza danych) wskazując na rozkłady częstości odpowiedzi na kolejne pytania, a tam gdzie będzie to zasadne na istotne korelacje. Raport z badań wraz z wynikami analiz materiałów zgromadzonych na warsztatach diagnostycznych będą stanowiły ważną część przygotowywanej strategii SV dla sołectw.

Opracowanie 4 strategii rozwoju sołectw z terenu gminy Zielonki

Kolejnym ważnym krokiem będzie zebranie zebranych we wcześniejszych etapach realizacji projektu danych i wiedzy i napisanie strategii SV dla rozwoju wybranych sołectw z terenu gminy Zielonki. Strategie zostaną opracowane w zgodzie z partycypacyjnym podejściem do tworzenia dokumentów strategicznych. Podczas warsztatów oraz badań jakościowych mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w ważnych dla napisania strategii rozwoju SV tematach. Przygotowanie strategii zostanie zlecone zewnętrznym ekspertom, jednak jej pisanie nadal będzie angażowało zarówno zespół projektowy, jak i mieszkańców.
Raport będzie miał ustaloną wcześniej strukturę i będzie zawierał elementy, które wskazuje MRiRW w swoich dokumentach jak ma wyglądać strategia rozwoju SV. Dokumenty stanowią, że strategia powinna zawierać: określenie zasięgu terytorialnego, określenie grupy docelowej, diagnozę z identyfikacją problemów, uproszczoną analizę SWOT, określone zasoby do wdrażania koncepcji, planowane inicjatywy do wdrożenia oraz ich efekty oraz wizję smart villages (zakładany efekt końcowy).
Do powstania ostatecznej wersji strategii zatrudniony zostanie ekspert z dziedziny informatyki, który pomysły zgłaszane i wymyślone w ramach konsultacji i diagnozy będzie w stanie ocenić pod kątem realności wykonania (technicznym), merytorycznego uzasadnienia wprowadzania technologii w proponowanych aspektach (merytorycznym), a także oszacowania kosztów danego rozwiązania (finansowym).
Opracowane strategie zostaną przekazane w formie drukowanej do sołtysów tych sołectw oraz w wersjach elektronicznych zostaną przesłane do lokalnych instytucji, które włączą się w działania na rzecz jej wdrażania oraz będą dostępne na stronach internetowych projektu. W związku z tym, że strategia będzie dotyczyła pojedynczych sołectw, to sołtysi, wraz z Radą Sołecką oraz mieszkańcami będą decydować o jej wdrażaniu w przyszłości.

Wdrożenie 4 rozwiązań wpisujących się w strategię SV rozwoju sołectwa

Przygotowane w poprzednich działaniach projektu strategie rozwoju SV dla wybranych 4 sołectw gminy Zielonki będą stanowiły podstawę do realizacji ostatniego realnie angażującego i integrującego mieszkańców zadania, mianowicie do wyboru i wdrożenia wybranych zadań wynikających wprost z tej strategii.
W ramach działania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze zidentyfikowanymi w strategiach liderami lokalnymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju sołectwa i wspólne wraz z zespołem projektowym wybranie po jednym działaniu wynikającym wprost z opracowanych strategii do realizacji.
Naczelną ideą koncepcji SV, ale również ważnym celem do realizacji w ramach wniosku projektowego jest wykorzystanie lokalnych zasobów, w tym zaangażowanie i wykorzystanie potencjału kapitału społecznego w społecznościach, w których żyją eksperci i hobbyści z różnych dziedzin. Dlatego w ramach wdrażanych rozwiązań, ich partycypacyjny charakter będzie odgrywał kluczową rolę. Wnioskodawca będzie dążył do tego, żeby wdrażane rozwiązania były w dużej mierze bezkosztowe, powstałe w wyniku prac mieszkańców. Takie podejście pobudza społeczeństwo obywatelskie i powoduje integrację wokół ważnych spraw, przekładając się tym samym na rozwój więzi społecznych i zaufania. Wybór rozwiązań do wdrożenia będzie uwarunkowany po pierwsze, zapisami strategii, po drugie, decyzją kluczowych aktorów rozwoju lokalnego, którzy wybiorą działanie do realizacji.
Działania te mogą dotyczyć szerokiego spektrum tematycznego, od dziedzictwa, przez ekologię, rolnictwo, zdrowie, aż po usługi socjalne. Wszystko zależy od lokalnych potrzeb i zasobów.
W ramach działań wdrożeniowych, przewiduje się zaangażowanie 10 osób z sołectwa w działania realizujące opracowane wcześniej strategie SV.
Do prac ponownie zostanie zatrudniony informatyk, który pomoże opracować potrzebne rozwiązania i/lub doradzi jakie należy zastosować narzędzia do dobrego funkcjonowania tych rozwiązań.